Gelatopidu - Teeme suu magusaks

Renditingimused

Gelatopidu renditingimused
Kehtivad alates 01.01.2023

1.MÕISTED

1.1. Rendileandja – Festadelgelato OÜ (registrikood 16446459);
1.2. Rendilevõtja – isik, kellega Rendileandja on sõlminud Lepingu;

1.3. Rendiperiood – ajaperiood seadme üleandmisest Rendileandja poolt Rendilevõtjale kuni Seadme nõuetekohase tagastamiseni Rendilevõtja poolt;

1.4. Rendipäev – Rendiperioodi üks kalendripäev;

1.5. Pool – Rendileandja või Rendilevõtja;
1.6. Leping – Poolte vahel sõlmitud Seadme rendileping;
1.7. Seade – Lepingu alusel renditav Ugolini MiniGel pehmejäätisemasin;
1.8. Objekt – renditud Seadme kasutamise aadress.
1.9. Lepingu lahutamatuks osaks on Lepingu alusel sõlmitavad Lepingu lisad (akt ja kasutusjuhend);
1.10. Lepingule kohaldatakse võlaõigusseaduses üürilepingu kohta sätestatut.

 

2. RENDILEVÕTJA KINNITUSED

2.1. Rendilevõtja, sõlmides Lepingu, kinnitab ühtlasi, et:
2.1.1. puuduvad asjaolud ning alused nende tekkeks tulevikus, millised välistaksid, takistaksid või viivitaksid Lepingus sätestatud või sellest tulenevate kohustuste täitmist kas täielikult või osaliselt;
2.1.2. on renditava Seadmega enne Lepingu sõlmimist tutvunud, on teadlik tehnilisest seisukorrast, et tema poolt vastuvõetav Seade on töökorras ja tal puuduvad pretensioonid Seadme ja selle seisukorra osas;
2.1.3. teda on Rendileandja poolt eelnevalt nõutavas mahus informeeritud ning instrueeritud Seadme ekspluateerimise eeskirjadest, ohutusnõuetest ja hooldusest;
2.1.4. ta nõustub võlgnevuse avaldamisega maksehäireteregistrites ja kolmandatele isikutele.
2.1.5. on teadlik, et seadme paaki on lubatud valada ainult „Festadelgelato OÜ“ poolt kaasa antud/müüdud (jäätise)segud.
2.1.6. teda on teavitatud, et seadet on keelatud kasutada tulu teenimise eesmärgil.

3. RENDILEPINGU TÄHTAEG. SEADME ÜLEANDMINE NING TAGASTAMINE

3.1. Leping on tähtajaline, välja arvatud juhul kui Pooled on kokku leppinud teisiti.
3.2. Leping jõustub Seadme rendilepingu allkirjastamise hetkest ja lõppeb kui on täidetud Lepingust tulenevad kohustused ning Seade tagastatud Rendileandjale.
3.3. Seadme rendiaeg on vaikimisi üks Rendipäev, mis algab rendipäeva hommikul ja lõppeb sama päeva õhtul, välja arvatud juhul, kui Pooled ei ole  kokkuleppinud teisiti.
3.4. Rendilevõtjal on õigus Seade tagastada Rendileandajale kokkuleppeliselt ka varem kui rendiaeg ette näeb.
3.5. Rendilevõtja nõustub, et Rendileandja viib Seadme korrasoleku kontrolli peale tagastamist läbi Seadme tagastamise hetkest hiljemalt 2 päeva jooksul.
3.6. Kui Lepingu tähtaja möödumisest ei ole Seade tagastatud õigeaegselt, on Rendileandjal õigus nõuda hüvitist punktis 7.5. toodud ulatuses.

3.7. Seade loetakse kaotsiläinuks, kui Seadet ei ole tagastataud Rendileandjale 2 (kahe) kalendripäeva jooksul Rendiperioodu lõppemisest arvates ning Rendileandjal ei ole õnnestunud Seadme asukohta tuvastada.

3.8. Juhul kui Rendileandja poolt tuvastatakse Seadme kasutuskõlbmatuks muutumine või Seadme väärtuse tunduv (enam kui Seadme heaperemeheliku kasutamise tulemusena tekkiv kulum) vähenemine, on Rendileandjal õigus omal valikul Rendilevõtjalt nõuda:
3.8.1. hüvitist punktis 7.5. sätestatud ulatuses;
3.8.2. nõuda Rendilevõtjalt Seadme parandamise/asendamisega kaasnevate kulude hüvitamist;
3.9. Pretensioonid Seadme tagastamise kohta vaadatakse läbi Seadme tagastamise hetkest 3 (kolme) tööpäeva jooksul.

4. RENDITASU JA RAHALISED KOHUSTISED

4.1. Rendileandja annab Lepinguga kokkulepitud Seadme rendile Rendilevõtjale üleandmise ajahetkel kehtiva hinnakirja alusel või Poole vahel kokkulepitud Renditasu eest. Rendileandjal on õigus nõuda Rendilevõtjalt ettemaksu tasumist.
4.2. Renditasu kuulub tasumisele Seadme rendilepingu jõustumisel Rendilevõtjaga. Rendileandja väljastab sellekohase arve (sh ettemaksuarve), mille alusel Renditasu kuulub tasumisele. Arve mittesaamine ei vabasta Rendilevõtjat Seadme rendi eest tasumise kohustustest.
4.3. Rendilevõtja nõustub sellega, et Rendilevõtja poolt Lepingu rikkumise korral on Rendileandjal õigus Lepingu sõlmimise ja täitmise käigus Rendileandjale teatavaks saanud Rendilevõtja isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht, andmed Lepingulise kohustuse mittetäitmise, sealhulgas kahju suuruse kohta) edastada kolmandatele isikutele (inkassofirma CKE Inkasso, õigusnõustajad, advokaadibürood, www.creditinfo.ee )
võlgnevuse sissenõudmise, renditud Seadme tagastamise ning Rendilevõtjaga seotud krediidivõimelisuse hindamise eesmärgil.

5. RENDILEVÕTJA ON KOHUSTATUD

5.1. kasutama renditud Seadet heaperemehelikult ning üksnes vastavuses Seadme kasutusotstarbega;
5.2. järgima Seadme kasutamisel kõiki Rendileandja poolt temale teatavaks tehtud juhiseid ning eeskirju. Mistahes ebaselguse või küsimuse tekkimisel on Rendilevõtja kohustatud võtma aga Rendileandjaga viivitamatult ühendust.
5.3. järgima Seadme kasutamisel kõiki ohutuseeskirju.
5.4. ilma Rendileandja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kooskõlastuseta mitte muutma, modifitseerima ega parandama omal algatusel Seadet;
5.5. teatama Rendileandjale koheselt Seadme mistahes kahjustumisest, funktsioonide osalisest või täielikust kahjustumisest või hävimisest, samuti Seadme kaotsiminekust ning rakendama omal kulul abinõusid kahju suurenemise vältimiseks;
5.6. mitte andma Seadet kolmandate isikute valdusesse ega kasutusse. Rikkumise korral on Rendileandjal õigus nõuda leppetrahvi Seadme hinnast 50 % ulatuses.
5.7. tagama Seadme tavapärase korrashoiu.
5.8. Seadme väljaviimine Eesti Vabariigi territooriumilt ilma Rendileandja eraldi sellekohase kirjaliku nõusolekuta ei ole lubatud. Kohustuse mittetäitmise korral on leppetrahv 50% Seadme hinnast.
5.9. tagastama Rendiperioodi lõppedes Seadme Rendileandjale Lepingus fikseeritud tingimustel ja korras kui ei ole omavahel kokku lepitud teisiti.
5.10 Rendilevõtja on kohustatud teavitama Rendileandjat Seadme rendist loobumise korral esimesel võimalusel enne kokkulepitud Seadme väljastusaega. Juhul kui Rendilevõtja loobub vähem kui 24h enne kokkulepitud aega, on Rendileandjal õigus nõuda hüvitist rendisumma ulatuses.

6. RENDILEANDJA ON KOHUSTATUD

6.1. tagama Seadme üleandmise Rendilevõtjale kokkulepitud ajal ja kohas, samuti Seadme vastavuse Lepinguga kokkulepitud tingimustele.

7. VASTUTUS

7.1. Seadme juhusliku hävimise, samuti Seadme valdamisega seotud suurema ohu allika poolt tekitatud kahju hüvitamise kohustus läheb Rendilevõtjale üle alates Seadme valduse üleminekust Rendilevõtjale.
7.2. Rendilevõtja kannab täielikku ning tingimusteta vastutust Seadme säilimise eest alates Rendileandjalt valduse üleminekust kuni Seadme tagastamiseni Rendileandjale.
7.3. Rendileandja ei vastuta Seadme purunemisest, kasutamisest või kasutamise võimatusest tingitud võimalike kahjude eest.

7.4. Rendileandja ei vastuta Rendilevõtja poolt Seadmete kasutamise käigus Rendilevõtjale või kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest.

7.5. Seadme kaotsimineku või hävimise korral loetakse Rendileandja kahjuks sama Seadme uushanke hind, kahjustumise korral aga Seadme kordategemiseks vajalike tööde kohalik keskmine turuhind. Rendileandjale mitte õigeaegselt Seadme tagastamise korral on Rendileandjal õigus nõuda hüvitist, võttes arvesse tekitatud kahju.

8. LEPINGU LÕPPEMINE

8.1. Leping lõppeb Seadme tagastamisel või Lepingu ülesütlemisel Lepingu dokumentides, sh käesolevates Üldtingimustes fikseeritud alustel ning Lepingust tulenevate kõikide kohustuste täitmisel Poolte poolt.

9. MUUD KOKKULEPPED

9.1. Pooltevahelised Lepinguga seotud teated peavad olema esitatud kirjalikult, e-posti või telefonitsi SMS-i teel, kui Lepingust ei tulene teisiti.

9.2. Leping allkirjastatakse Poolte poolt kas paberkandjal või digitaalselt.

9.3. Lepingu tingimusi võib muuta mõlema Poole kirjalikul kokkuleppel.

9.4. Lepingu täitmisest tulenevad Poolte vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kohtualluvuseks on Harju Maakohus.

9.5. Rendisuhtele kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusandlusest kohalduvaid sätteid.

 

Renditingimused – Viimati muudetud 01.03.2023

Scroll to Top